ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. A Szolgáltató adatai:
név: Kripteus Zrt.
székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/b.
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141647
adószám: 27526930-2-43
képviseli: Kalocsai Kornél vezérigazgató
telefonszám: +30 934 4634
e-mail cím: info@kripteus.hu
bankszámlaszám: 10102244-10540900-01006008
 1. A Szolgáltató weboldalának címe:

kepzes.kripteus.hu

 1. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a képzésre jelentkező Résztvevők részére, vagy az online képzések vásárlóinak.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Résztvevő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a kepzes.kripteus.hu weboldalon történő megrendelés (előfizetés) esetén. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Résztvevőkre vonatkoznak.

A Résztvevő, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a jelentkezési űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Résztvevő között.

A Szolgáltatónál hozzáférhető online kurzusok nem tartoznak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Felnőttképzési tv.) hatálya alá, így azok nem minősülnek felnőttképzési tevékenységnek.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. március 30. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Résztvevőre és képzésre, előfizetésre és vásárlásra hatályosak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására.

 1. A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

A Résztvevő valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Résztvevő a képzésre jelentkezik, a jelentkezést elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Résztvevő ajánlatát) a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben pénzmozgás történt.

A Szolgáltató a képzéssel kapcsolatos információkról, annak tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről weboldalán, közösségi oldalán, vagy elektronikus levélben ad tájékoztatást a Résztvevők számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal

A képzésre való jelentkezésre, vagy megrendelésre elektronikus levélben, vagy a Szolgáltató weboldalán van lehetőség. A Szolgáltató által szervezett képzések és online termékek weboldalon kerülnek bemutatásra.

A Résztvevő a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget vonhat maga után.

A jelentkezés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a jelentkezést.

A Résztvevő a jelszavát köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

A szolgáltatás keretében elérhető videókon, előadásokon a Résztvevő az alábbiak szerinti korlátozott időre szóló felhasználási jogot szerez:

A Résztvevő kizárólag saját maga jogosult megtekinteni a rögzített vagy élő előadásokat és a Szolgáltató, vagy partnere által készített egyéb tartalmakat, azzal, hogy a hozzáférési jogot és az előadások, dokumentumok tartalmát Résztvevő másnak tovább nem értékesítheti, nem teheti közzé más internetes oldalon és nem sokszorosíthatja üzleti vagy egyéb célból sem a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában. A jelen bekezdésben rögzített rendelkezések megsértése esetén Résztvevő köteles Szolgáltató részére Szolgáltatás díjának mértékét kártérítés jogcímen megfizetni.

A Résztvevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

Résztvevő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Résztvevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, teljesítési késedelemért semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Résztvevő számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

 1. Ügyfélszolgálat:

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol a Résztvevők – képzésekkel, megrendelésekkel, előfizetéssel kapcsolatos – kérdéseire.

 1. A képzésen Résztvevő kötelezettségei:

A Résztvevő vállalja, hogy részt vesz a képzésen, melyre jelentkezett és megfizeti a képzési díjat a Szolgáltató részére.

A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét és a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

A Szolgáltató jogosult a Résztvevőt a képzésben való további részvételtől eltiltani, amennyiben a Résztvevő a képzés többi résztvevőjét, vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését.

A Szolgáltató jogosult a képzés helyszínét, időpontját és tematikáját módosítani. Amennyiben a Résztvevő a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződés megszűntetését eredményezheti.

A Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban – a képzés ideje alatt – bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

 1. A Szolgáltató kötelezettségei a képzéssel kapcsolatban:

A Szolgáltató vállalja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést.

 1. A szolgáltatás díja:

Képzési díj, vételár:

A szolgáltatás igénybevételéért a Résztvevő díj fizetésére köteles. A részvételi díj és az online termék ellenértéke a képzésről szóló tájékoztatókban, a weboldalon vagy közösségi oldalon kerül feltüntetésre. A feltüntetett díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A képzési díj és a vételár Általános Forgalmi Adót tartalmazza.

A Résztvevő elfogadja, hogy az előfizetési díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott e-mail címre. A Résztvevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. E-mail cím változása esetén a Résztvevő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

 1. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A jelentkezés/megrendelés során a Résztvevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére.

 1. Fizetési feltételek:

A képzési, előfizetési díj és a vételár összegét a Résztvevő átutalással (előre utalással), vagy bankkártyával fizeti meg Szolgáltató részére. A képzésen való részvétel, vagy az online termékhez való hozzáférés feltétele a képzési díj (beleértve az előfizetési díjat is), vagy az ellenérték Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése.

Előre utalással történő fizetés: a Résztvevő a Szolgáltató bankszámlájára utalja a képzési, előfizetés díj, vagy a vételár összegét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá a Résztvevő a képzésen való részvételre, illetve az online képzéshez való csatlakozásra, valamint az online termékhez való hozzáférésre.

Bankkártyás fizetés (Barion, PayPal, OTP Simple Pay): a weboldalon a Résztvevő kiválasztja a kártyás fizetést, majd a banki oldalon meg kell adni a kártya adatait. A fizetés gomb megnyomása utána a bank visszairányítja a Résztvevőt a Szolgáltató weboldalára, ahol láthatja a sikeres tranzakció adatait.

Szolgáltató kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz
szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. A
szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény,
engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési
Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

A PayPal rendszerben fizetéshez megadott adatokat a PayPal adatkezelőként kezeli, az adatkezelésre vonatkozóan pedig a saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full#14).

Adatfeldolgozóként a SimplePay szolgáltatás nyújtójaként az OTP Mobil Kft. (címe: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; az adatkezelési tájékoztató az alábbi elérhetőségen érhető el:http://simplepay.hu/old/docs/201804/simplepay_b2b_aszf_20180416.pdf).

A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Résztvevő fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a képzésre, előfizetésre való jelentkezés, vagy a megrendelés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 1. Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele:

A teljesítés időpontja a megrendelt szolgáltatás igénybevételének biztosítása, a hozzáféréshez való információk megküldése, valamint a megrendelt termék Résztvevő részére történő megküldése. A megvásárolt szolgáltatás Résztvevő részére történő biztosítására az előfizetési díj Szolgáltató bankszámlájára való megérkezését követően kerül sor. A megvásárolt termék, vagy az ahhoz való hozzáférési információk Vásárló részére történő megküldésére a vételár Szolgáltató bankszámlájára való megérkezését követő 24 órán belül kerül sor.

A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. Résztvevő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte.

 1. Adatkezelési Tájékoztatás:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság és az integritás és bizalmas jelleg alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy a Résztvevők személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

 1. Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Résztvevő az előfizetői/adásvételi/képzési szerződés megkötésétől számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

A Résztvevő ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja.

A fenti elállási jog nem illeti meg a Résztvevőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Résztvevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Résztvevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Résztvevő tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások vételárának megfizetését követően elküldje a szolgáltatás-csomag eléréséhez szükséges információkat, vagy egyéb módon biztosítsa a hozzáférést a szolgáltatáshoz. Az elektronikus üzenet elküldésével, vagy a szolgáltatáshoz való hozzáférés egyéb módon történő biztosításával a Résztvevő elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

A leadott megrendelésektől, jelentkezésektől, előfizetésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a fent írt információk elküldését megelőzően van mód.

 1. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Résztvevő, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt postai úton vagy elektronikus levélben, a Szolgáltató elérhetőségein teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Résztvevőnek átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Résztvevőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 1. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Résztvevőket (amennyiben a Résztvevő Fogyasztónak minősül), hogy amennyiben a Résztvevő nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Résztvevő lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Résztvevő.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

Budapesti Békéltető Testület:

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszáma: 06 (1) 488 21 31
Fax száma: 06 (1) 488 21 86
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 1. Vegyes és záró rendelkezések:

A Résztvevő weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Résztvevő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Résztvevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 1. Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. március 30. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.